Header

Etični kodeks sekcije NLP coach Slovenije

ETIČNI KODEKS SEKCIJE NLP COACH SLOVENIJE

NLP coachi Slovenije se zavezujemo, da se bomo pri svojem delu ravnali po načelih Etičnega
kodeksa NLP Coaching sekcije Društva NLP Slovenije.

Etični kodeks sekcije NLP Coach Slovenije temelji na načelih etike in morale demokratične,
pravne in socialne družbe. Etični kodeks se navezuje na vse z ustavo in zakoni R Slovenije
zajamčene pravice ter vse mednarodne dokumente s področja človekovih pravic, ki jih je
ratificirala in sprejela Republika Slovenija. Etični kodeks je v skladu z etičnim kodeksom
Mednarodne coach federacije ICH (International Coach Federation).

Načela NLP Coach etike usmerjajo NLP Coacha, da s teoretičnim in praktičnim delom
prispeva k samouresničevanju svojih klientov, da lahko čim bolj suvereno obvladujejo vsa
področja svojega življenja, dosegajo svoje cilje v poslovnem in zasebnem življenju in jim
pomaga dvigniti kvaliteto življenja.

1.
Etični Kodeks sekcije NLP coach Slovenije Društva NLP Slovenije je zapis najpomembnejših
načel, po katerih se NLP coachi ravnajo pri svojem delu.

2.
Etični Kodeks sekcije NLP coach Slovenije Društva NLP Slovenije opredeljujejo štiri načela.
Po pomembnosti si sledijo spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva, načelo pristojnosti,
načelo odgovornosti ter načelo integritete.

3.
NLP coach pri svojem strokovnem delu vzpostavlja poklicni odnos s klientom (klienti) in mu
pomaga doseči njegove cilje v poslovnem in zasebnem življenju.

4.
NLP coach spoštuje dostojanstvo vsakega klienta.

1. SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN DOSTOJANSTVA

NLP coach spoštuje ljudi in njihove osnovne človekove pravice in njihovo dostojanstvo ter
enakovrednost.

Načelo spoštovanja pravic in dostojanstva je bistveno načelo Etičnega Kodeksa Sekcije NLP
coach Slovenije. NLP coach ga pri svojem delu vedno upošteva kot vodilno načelo, z
izjemo tistih okoliščin, ki pomenijo očitno in neposredno ogrožanje znanega ali neznanega
posameznika.

Spoštovanje človekovega dostojanstva

5.
NLP coach spoštuje vse ljudi, s katerimi prihaja v poklicni odnos. Pri svojem strokovnem
delu spoštuje osebnost, znanje, spoznanja, izkušnje in stroko vseh, s katerimi prihaja v stik.
Zaradi narave dela je NLP coach osredotočen na spoštovanje neposredno vključenih v
strokovni postopek procesov coachinga, ker so ti bolj izpostavljeni kot posredno vključeni
(npr. tretja stran, delodajalec, tim, javnost). Klienti, ki so neposredno vključeni v coaching
proces so bolj ranljivi in je zanje odgovornost NLP coacha praviloma večja od tiste za
posredno vključene v proces (npr. delodajalci, tretja stran, javnost).

6.
NLP coach pri svojem delu spoštuje človekove pravice. Zanj so posebno pomembne pravice
do zasebnosti, samoodločanja in avtonomije. Pri opravljanju strokovnega dela jih spoštuje in
ščiti.

7.
NLP coach klientov ne nadleguje na noben način.

Človekove splošne pravice

8.
NLP coach lahko zavrne sodelovanje s klienti, ki kršijo pravne ali moralne pravice drugih
ljudi.

9.
NLP coach zagotavlja, da informacije in spoznanja v procesu coachinga ne bodo namerno ali
nenamerno zlorabljene in s tem kršene človekove pravice.

Enakost pravic – enakopravnost

10.
NLP coach enakopravno obravnava vse ljudi ne glede na raso, narodnost, spol, vero, politično
pripadnost ali spolno usmerjenost. Ne dopušča, opravičuje, olajšuje ali sodeluje pri kakršni
koli diskriminaciji.

11.
NLP coach zavrača in preprečuje postopke, ki nepravično diskriminirajo ljudi.

Zasebnost in zaupnost

12.
NLP coach v poklicnem delu s klienti vzpostavi zaupni odnos.
V tem odnosu strogo spoštuje načelo poklicne tajnosti in je osebno odgovoren.

13.
NLP coach pozna in upošteva pravice, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo nezakoniti
in neupravičeni posegi v integriteto človekove osebnosti, njegovega osebnega in družinskega
življenja zaradi zbiranja, obdelave, shranjevanja in posredovanja osebnih podatkov ter njihove
uporabe.

14.
NLP coach o poteku NLP coaching procesa vodi:

  • sistematično urejene zapise NLP coachingov, ki so ob soglasju klientov, na vpogled v primerih supervizije, vendar tudi takrat brez osebnih podatkov klienta;
  • strokovne osebne zapise o vsebini NLP coachingov, ki niso namenjeni izvajanju NLP coachinga in niso na vpogled nikomur;
  • NLP coach svoje dodatne osebne zapise o obravnavi hrani ločeno.

15.
NLP coach je odgovoren za varno in zaupno shranjevanje in uporabo vseh podatkov o klientu.

16.
Ko NLP coach poroča, informira, pojasnjuje ali objavlja karkoli, kar se nanaša na njegove
kliente, poskrbi za smiselne omejitve podatkov in zagotovi anonimnost in zaupnost podatkov.
Kadar NLP coach pri objavljanju strokovnih del uporabi primere iz prakse, zagotovi popolno
anonimnost klientov. Za objavo podatkov, po katerih bi bilo možno kliente prepoznati, mora
prej pridobiti njihovo pisno obveščeno soglasje. Soglasje mora pridobiti tudi v primeru, ko je
zagotovil anonimnost in delo objavlja za širši krog bralcev zunaj stroke. Ne glede na
pridobljeno soglasje NLP coach ne sme objaviti podatkov, ki bi škodili klientom.

17.
V primeru zakonite zahteve ali upravičene potrebe po razkritju podatkov NLP coach
smiselno omeji dostop do podatkov in razkrije samo vsebine, ki so neposredno povezane s
potrebo ali zahtevo.

2. PRISTOJNOSTI NLP COACHA

NLP coach si prizadeva, da pri svojem delu doseže in vzdržuje najvišjo raven pristojnosti. Pri
tem se zaveda meja svojih pristojnosti in izkušenj.
Pri opravljanju NLP coaching dejavnosti uporablja samo tiste metode in tehnike, za katere je
usposobljen in ima ustrezne izkušnje.
V tem načelu so opredeljeni etična zavest, omejitve pristojnosti NLP coacha in omejitve
procesa NLP coachinga, potrebnost stalnega strokovnega razvoja in zmožnost NLP coacha
za opravljanje svojega dela.

Etična zavest

18.
NLP coach pozna in spoštuje Etični Kodeks Sekcije NLP coach Slovenije in etične cilje
povezuje s svojim delom.

Omejitve pristojnosti

19.
NLP coach strokovno deluje v skladu s svojo usposobljenostjo, izkušnjami in določili
Etičnega kodeksa Sekcije NLP coach Slovenije.

Omejitve postopkov

20.
NLP coach uporablja metode, tehnike in postopke, ki jih je ocenila in sprejela ICF.

Stalni poklicni razvoj

21.
Poklicno delo obvezuje NLP coacha, da se stalno strokovno izpopolnjuje in usposablja.

3. ODGOVORNOSTI NLP COACHA

NLP coach se zaveda svoje strokovne in poklicne odgovornosti do svojih klientov, inštitucij,
skupnosti in družbe, v kateri živi in dela.
Izogiba se povzročanju škode, za svoje delovanje je v celoti odgovoren in obenem v največji
možni meri zagotavlja tudi to, da njegovo strokovno delovanje ni zlorabljeno.
V tem načelu so opredeljeni splošna odgovornost, zagotavljanje visoke ravni strokovnega
in znanstvenega dela, izogibanje povzročanju škode, podaljšana skrb za celovitost obravnave,
razširjena odgovornost mentorstva in supervizije ter razreševanje etičnih dilem.

Splošna odgovornost

22.
NLP coach je odgovoren za strokovnost in kakovost svojega delovanja in je dolžan zagotoviti,
da klient razume naravo NLP coachinga in pogoje, ki jih določa pogodba ob sklenitvi njunega
sodelovanja.

Zagotavljanje visoke ravni strokovnega in znanstvenega dela

23.
NLP coach razvija in ohranja visoko strokovno raven svoje dejavnosti in deluje v skladu z
načeli Etičnega Kodeksa Sekcije NLP coach Slovenije.

Podaljšana skrb

24.
NLP coach je odgovoren za celovitost obravnave, tudi kadar sam ne more postopka zaključiti.
Izpeljavo strokovne obravnave zagotovi v sodelovanju s kolegi – NLP coachi.

Razširjena odgovornost

25.
Kadar NLP coach vodi projekt, poučuje, opravlja mentorstvo ali supervizijo, je odgovoren za
korektno znanstveno in strokovno delovanje vseh sodelujočih, vključno z upoštevanjem
etičnih načel.

Razreševanje etičnih dilem

26.
NLP coach je pozoren na etične dileme, jih prepoznava in poskuša reševati v skladu z načeli
Etičnega kodeksa Sekcije NLP coach Slovenije. Pri razreševanju dileme se posvetuje s kolegi
– NLP Coachi.

4. INTEGRITETA NLP COACHA

NLP coach si prizadeva za celovitost stroke NLP coachinga, širjenja teorije in praktičnih
izkušenj.
V strokovnih aktivnostih je NLP coach do drugih pošten, pravičen in spoštljiv.
NLP coach na začetku NLP coaching procesa svojo vlogo pojasni klientom in v tej vlogi
skladno deluje.
V tem načelu so opredeljeni dolžnost prepoznavanja omejitev, poštenost in verodostojnost,
odkritost in odprtost NLP coacha, preprečevanje konfliktnosti interesov in izkoriščanja ter
neetičnega dela kolegov.

Poznavanje omejitev

27.
NLP coach se mora pri svojem delu zavedati svojih osebnih in poklicnih omejitev.
V zahtevnih situacijah poišče nasvet in pomoč kolegov – NLP coachov – in/ali institucij.
28.
V strokovno delo NLP coach ne vnaša svojih ideoloških, političnih in verskih prepričanj.

Poštenost in verodostojnost

29.
NLP coach svojim klientom verodostojno in pošteno predstavi svoje poklicne kvalifikacije,
izkušnje in pristojnosti.
30.
NLP coach s klientom sklene pogodbo o sodelovanju in se dogovora, ki ga določa pogodba,
tudi dosledno drži.

Odkritost in odprtost

31.
NLP coach ustvarjalno prispeva k razvoju in uporabnosti NLP coachinga. Ugotovitve in
spoznanja posreduje strokovni in širši javnosti.
32.
NLP coach ima do javnosti aktiven odnos in stremi za tem, da je javnost objektivno
obveščena o prispevkih spoznanj NLP coachinga k razvoju posameznikov in družbe. Pri tem
se izogiba senzacionalnosti.
33.
NLP coach je dolžan kliente odkrito informirati o možnih alternativnih postopkih.

Konfliktnost interesov in izkoriščanje

34.
NLP coach poklicnega odnosa ne izkorišča za osebne, politične, verske ali druge ideološke
interese in namene.

Kršitve kodeksa poklicne etike

35.
NLP coach je ob spoznani kršitvi dolžan ukrepati. Kršitelja opozori in obvesti Sekcijo NLP
coach Slovenije, ki deluje pri Društvu NLP Slovenije.

SANKCIJE

ureja Pravilnik o delu Častnega razsodišča Društva NLP Slovenije in Sekcije NLP coach
Slovenije.

Veljavnost Etičnega kodeksa

Kodeks prične veljati z dnem sprejetja na Skupščini Sekcije NLP coach Slovenije.
Skupščina lahko Etični kodeks spremeni na pobudo kateregakoli člana Sekcije NLP coach
Slovenije, če je njegov predlog utemeljen.

Ljubljana, julij 2004

Pripravili:                                                                         Predsednica:
Mia Bone                                                                          Sandra Bohinec
Bernarda Potočnik

Objavi
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks